Ganga Hinduizm

Hinduizm Nedir

Bizim kullandığımız Hinduizm kelimesi aslında Hindistan ve Nepal’de toplam 1 milyara yakın insan için dinlerinin ismini tam olarak ifade eden kelime değildir. Onlar kendi dinlerine Sonsuz Hakikat anlamına gelen Sanatana Dharma demeyi tercih ederler.

Hinduizm, Hintli olmayanların Fars dilinde İndus nehrinin doğu tarafında yaşayanlar anlamında kullandığı Sindhu kelimesinden türemiştir.

Bu din ya da öğretinin başlangıcını anlamak için bölgenin milattan önce 2000 ile 500 arasındaki dönemi incelemek gerekir. Hindistan’ın yerlisi olan Afrika zencileri ve Asya kökenliler, kuzeyden buraya gelen kavim Arilerle yani Aryanlarla uzun süre çatışmış ama sonra onların egemenliği altına girmişlerdir. Aryanların dini, yanlarında getirdikleri Vedalar olarak bilinen kutsal metin derlemelerine dayanmaktadır. Yayıldığı bölgelerde yerel mitolojik kavramlarla yoğrulan ve Vedizm adı verilen bu dinin tam olarak ne zaman Hinduizm’e döndüğü ile ilgili net bir bilgi ise yoktur.

İlk defa milattan önce 800’lerde tanımlanan Karma ve Reenkarnasyon kavramları ilerleyen dönemde Hinduizm’de çok önemli bir yer tutacaktır. Hinduizm özelliklerini yansıtan ilk metinler milattan önce 4. Yüzyıl itibari ile görülmeye başlanmıştır. Gene bu dönemde Veda Rahipleri tarafından, ortaya çıkmış bu yeni dinin temelleri Rig Veda adı verilen bir kitapta toplanmıştır.

Aryanların yerel halk ile kaynaşması sonrası halk ilahi düzene göre 4 ana sınıfa yani Kast’a ayrılmıştır.

Bu sınıflardan en önemlisi din adamları yani Brahmanlardır. Brahmanlar Vedaları okuyup yorumladığı ve bu iş sadece onların tekelinde olduğu için çok gerçekçi olmayan Brahmanizm terimimde sıkça Hinduizm dininin diğer adıymış gibi algılanmaktadır oysa böyle bir din yoktur ve bu terimin kullanımı tamamen yanlıştır.

Önem sırasında ikinci sınıf asiller ve savaşçıları temsil eden Kşatriyalardır.

Tarım ve ticaretle uğraşan Vaisyalar 3. Sınıftır.

En alt ve en önemsiz sınıf ise işçilerin oluşturduğu Sudralardır.

Bir de sınıfsız olan Paryalar vardır bunlar yaptıkları büyük günahlar sonucu 4 sınıftanda çıkarılmışlardır ve insan gibi yaşama hakları yoktur.

Bilgi anlamında kullanılan Vedaları ve Vedaların yorumunu sadece ilk üç kast sistemi okuyabilir.

Vedalar ile gerçekleştirilen seremonilerin odak noktasında ise Mantra’lar vardır. Mantraların hiç bir şekilde başka bir lisana çevirisi yapılamaz. Bazılarının anlamı olabileceği gibi çoğunun hiç bir anlamı yoktur. Sadece titreşim bazında işlev gördüklerinden yalnız harf kombinasyonlarının önemi vardır. Tüm vedik külliyat içinde kullanılan en önemli mantra “om” dur. Aslında A, U, M şeklinde üç harf ile yazılan bu temel mantra, hinduizmin en önemli teslisini oluşturan tanrılar Brahma, Vişnu ve Şiva’ya tekabül eder.Bu 3 tanrı ise supra kozmik düzende en önemli 3 erdem olan irade, sevgi ve zekayı temsil eder…

Karma ve reenkarnasyon kavramı Hinduizm dininin temellerini oluşturmaktadır.

Karma Sanskritçe yapmak, etmek anlamındaki Kri fiilinden türemiştir. İnsanın her yaptığının ve düşündüğünün bu yaşamda ya da gelecek yaşamda kendini etkileyeceğini kabul eder. İlahi bir lütuf ya da ceza yoktur sadece yapılanın karşılığı vardır ve insan bunu kendi belirler.

İnsanların ölüm ve yeniden beden buldukları döngüye Samsara ismi verilir. Karma, Samsara düzleminde, yani yeniden doğuş çarkında bir sonraki yaşamla doğrudan ilişkilidir. Hinduizm reenkarnasyonunda ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi kabul edilir. Yaptıkları işlere göre ruhlar yükselir ya da aşağı derecelere düşer. Kısaca her kim bu hayatta iyi şeyler yaparsa bir sonraki hayatında iyilik görecek, kim kötü şeyler yaparsa gene bir sonraki hayatında kötülüğe maruz kalacak diyebiliriz.

Hinduizm’de ibadet üç şekilde yapılır. Bunların en önemlisi hayattaki iyiliklerimizdir. Bu iyiliklerin yanında güneş ve ateşe saygıda çok önemlidir. Evde devamlı ateş yanan bir köşe bulundurmak, doğum ölüm ve düğünde kurban kesmek, kutsal metinleri okumak bu iyi amellerden sayılır. İkinci ibadet Hinduizm’i iyi öğrenmek, hakikate ulaşmaya çalışmak ve hatta bu yolda rahip olmaktır. Üçüncü ibadet tanrıyla özdeşleşip tek vücut olmak için ibadet etmektir.

Hinduizm’de birçok tanrı vardır ama her şeyi yaratan ve her yerde var olan üstün gücü sembolize eden asıl tanrı Brahma’dır. Brahma 3 fiziksel ifadeyle vücut bulur. Yaratan Brahma, koruyan Vishnu ve yok eden Şiva bazen aynı vücutta 3 kafa olarak betimlenir, bu birlikteliğe Trimurti adı verilir.

Brahma Trimurti Hinduizm

Brahma Trimurti Hinduizm

Brahma evrenin yaratıcısıdır ve onun sembolüdür. 4 yöne bakan 4 kafasıyla, Vedaların 4 yöne yayılmasını temsil eder.

Brahma Hinduizm

Brahma Hinduizm

Brahma’nın ikinci fiziksel ifadesi Vishnu Brahmanın ilk yarattığı evrendeki herşeyi koruyan tanrıdır. Sarmal oturmuş bir yılanın üstünde durur. Vishnu’nun iki bedenselleşmesi Hindu panteonunda çok öne çıkmıştır. Bunlar Rama ve Krishna’dır. Rama en güçlü tanrıdır. Krishna ise, Brahma ile tek vücut olmuş yol gösterici olarak kabul edilir.

Krishna Hinduizm

Krishna Hinduizm

Rama Hinduizm

Rama Hinduizm

Visnu Hinduizm

Vishnu Hinduizm

Shiva evrensel yok edici ve yeniden yaratan tanrıdır. İki kaşının arasında üçüncü bir göz taşır üç çatallı bir mızrak ile sembolize edilir. Aynı zamanda dansçıdır, kozmik dans ile bütün evreni yaratır. Tanrıların en vahşisidir, insanlardan kurbanlar alır bu yüzden belindeki kemerde insan kafaları ile betimlenir.

Shva Hinduizm

Shva Hinduizm

Shiva’nın eşi Parvatidir. En güzel tanrıçadır, 10 tane kolu ile çeşitli silahlar tutar. Derisi altından olup ışığı ve güzelliği temsil eder.

Parvati Hinduizm

Parvati Hinduizm

Birçok tapınağın girişinde Shiva ve eşi Parvati’nin cinsel organları Lingam, penis ve Yoni, vajina heykeli bulunmaktadır. İnsanların süt dökmesi, öpmesi, etrafına taze çiçekler yapıştırması önünde dua etmesi oldukça yaygındır. Shiva ve Pervati’nin ortak çocuğu fil başlı tanrı Ganesh’tir. Ganesh, Hinduizmin koruyucusu olarak kabul edilir. Biri Hindu olmadan önce kendini Ganesh’e kabul ettirmelidir. Her Hindu duası önce Ganesh’e ibadet ederrek başlar.

Lingam ve Yoni Hinduizm

Lingam ve Yoni Hinduizm

Ganesh Hinduizm

Ganesh Hinduizm

Dyaus, gökyüzü tanrısıdır ve tüm tanrıların babasıdır.

Dyaus Hinduizm

Dyaus Hinduizm

Hindistan’ın kutsal nehri Ganj’ın tanrısı Ganga Ana’dır. Hindular bu nehrin onları günahlarından arındırdığını kabul ederler ve suyunu içerler, hatta son nefeslerinde içmek üzere evlerinde bir yudum Ganj suyu saklarlar. Yeniden dirilişin bu kutsal nehir Ganj’dan olacağını düşündüklerinden ya ölülerini getirebiliyorlarsa yakmak için buraya getirirler ya da serpmek için küllerini.

Ganga Hinduizm

Ganga Hinduizm

İndra savaşın tanrısıdır. Kuraklık ve karanlıkla mücadele eder.

Indra Hinduizm

Indra Hinduizm

Mithra, dostluğun ve sevginin koruyucu tanrısıdır.

Mithra Hinduizm

Mithra

Varuna, yağmur, rüzgâr, fırtına gibi tabiat olaylarının tanrısıdır.

Varuna Hinduizm

Varuna